Насипли агьлю

Насипни гьар адам гьар тюрлю кюйде англай. Бирлер - байлыкъ-барлыкъ насип деп санай, башгъалар оьр къуллукъларда олтурмакъны насипге гьисаплай. Къоркъмаскъала юртда яшайгъан Сайдин ва ону уьйагьлюсю Гюльжанат Токъаевалар оьзлерден насипли адам ёкъ деп ойлай. Гертилей де, бу агьлюге насипли агьлю деп айтсанг тюгюл, дагъы башгъа кюйде айтмагъа болмайсан.

Сайдин ва Гюльжанат Токъаевалар бирче ожакъ-уьй къуруп яшайгъаны, муна, октябрь айны 26-сында алтмыш йыл тамамлана. 60 йылны ичинде къыйын да болгъан, тынч да, тек Сайдинни ва Гюльжанатны оьз къысматына кант этип бирев де гёрмеген ва эшитмеген. Олар бел бюгюп, бек белсенип, оьзге юртлулары йимик, колхозда эринмей-талмай загьмат тёкген. Бу насипли агьлю татывлукъ да, дослукъ да яшай туруп, 11 яшны оьсдюрген, тарбиялагъан, яшавгъа къошгъан. Ата-ананы да, авлетлени де арасында разисизлик, бирев-биревню англамайгъанлыкъ бир заманда да болмагъан.

- Мен бир заманда да яшланы анасына тавушум гётерип сёйлеген адам тюгюлмен. Гёзюбюзге къарап, гёнгюбюз англап гелгенбиз. Яшланы да шолай бир-бирине абур этидирип тарбиялагъанбыз. Мен оьзюмню насипли адамгъа гьисаплайман. Магъа 87 йыл бола. Аллагь берген савлугъум да, къыйышып-англап яшайгъан уьйагьлюм де, юртлуларымны арасында абурлу-сабурлугъум да бар. Эл намусдан бир заманда да къачмагъанман, - дей Сайдин агъав оьзюню оьтген яшавуну гьакъында.

Бугюн буссагьатда да Сайдин агъав, оьзю де айтгъанлай, юрт-эли учун белсенип турагъан адам.

Юртну абурлу адамлары Сайдин ва Гюльжанат Токъаеваланы уьйагьлю къуруп яшайгъанлы 60 йыл битеген уллу байрамы булан гьакъ юрекден къутлай туруп, олагъа энниден сонг да савлукъ, узакъ оьмюр ёрап, яшларыгъызны яшларыны яхшылыкъларын гёре 100 йыл яшамагъа Аллагь насип этсин! - деп кёп яхшылыкълар ёрамагъа сюебиз.